ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА

по управление на качеството, безопасността и здравето при работа и околната среда

Ръководството на „Поларис-8“ ООД официално декларира своята Политика по управление и декларира своя ангажимент към поддържане, функциониране и постоянно подобряване на Интегрираната система за управление /ИСУ/, с цел възможно най-пълното удовлетворяване на клиентите за произвежданите от фирмата строителни продукти и предлаганите услуги, в условия на ефикасно управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

За реализиране на политиката по управление на качеството, околната среда и ЗБР и постигане на поставените цели Ръководството поема следните цели и отговорности:

  • непрекъснато подобряване на резултатността на ИСУ чрез повишаване качеството на предоставяните продукти и услуги, опазване на околната среда /ОС/ и постигане на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
  • спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с предоставяните продукти и услуги, с опазване на ОС и ЗБУТ, както и задълженията по договори с клиентите;
  • максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, спазване на договорените срокове при изпълнение на поръчки;
  • изпълнение на дейности по опазване на ОС, включително предотвратяване от замърсяване, устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите;
  • осигуряване на ЗБУТ, които да предотвратяват възможни инциденти, злополуки и заболявания, причинени от основната дейност на дружеството, както и премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;
  • подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати;
  • осигуряване на условия, при които работниците и служителите или техни представители да участват в процесите по взимане на решения свързани със ЗБУТ;
  • разширяване дейността на дружеството и подобряване на положителните финансови резултати;
  • постоянно подобряване на ефикасността на ИСУ на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Ръководството има отговорността да изисква от всички служители и при необходимост от конкретни подизпълнители на „Поларис – 8“ ООД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, ОС и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни и ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност.  

Като Управител на „Поларис-8“ ООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по управление.

11.01.2021 г.

ПОЛИТИКА по управление на качеството, безопасността и здравето при работа и околна среда