КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ, СНАБДЯВАНЕ И БУНКИРОВАНЕ

Тарифа на таксите за приемане на отпадъци.

В района на пристанище „Поларис“ - Силистра се заплаща такса за предаване на отпадъци в размер на 10 €, която включва предаване на битови отпадъци /до 10 кг./. Таксата е задължителна за всички кораби, които имат престой или оперират в пристанищата, независимо от това, дали ползват пристанищните приемни съоръжения, или не.

При надвишаване на количествата, включени в задължителната такса, в зависимост от вида на отпадъка таксите са както следва:

Наименование на отпадъка

Цена

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

0.35 лв./л.

Синтетични моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

0.35 лв./л.

Други хидравлични масла

0.35 лв./л.

Хартиени и картонени опаковки

0.07 лв./кг.

Пластмасови опаковки

0.25 лв./кг.

Смесени битови отпадъци

1.00 лв./кг.