ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА
по управление на качеството,
безопасността и здравето при работа и околна среда

Политиката на фирма „Поларис - 8“ ООД е непрекъснато и всеобхватно проучване потребностите и изискванията на клиентите за произвежданите от фирмата строителни продукти и предлаганите услуги. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране въздействието върху околната среда, в съответствие със законовите разпоредби в страната и тяхното постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания.

Ръководството на „Поларис - 8“ ООД декларира, че главна цел на предприятието е задоволяване потребностите и изискванията на клиентите, постоянно завишаване на наложените от закона и стандарта мерки за здравословни и безопасни условия на труд и постигане на висока резултатност спрямо околната среда.

За ефективно провеждане на политиката по интегрираната система за управление /ИСУ/ ръководството на дружеството определя следните основни цели:

  • Непрекъснато подобряване на резултатността на ИСУ чрез повишаване качеството на предоставяните продукти и услуги, опазване на околната среда /ОС/ и постигане на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
  • Спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с предоставяните продукти и услуги, с опазване на ОС и ЗБУТ, както и задълженията по договори с клиенти;
  • Изпълнение на дейности по опазване на ОС;
  • Разширяване дейността на дружеството и подобряване на положителните финансови резултати;
  • Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, спазване на договорените срокове при изпълнение на поръчки;
  • Осигуряване на ЗБУТ, които да предотвратяват възможни инциденти, злополуки и заболявания, причинени от основната дейност на дружеството;
  • Осигуряване на условия, при които работниците и служителите или техни представители да участват в процесите по взимане на решения свързани със ЗБУТ;
  • Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати;
  • Постигане на целите, задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, ОС и ЗБУТ.

Ръководството има отговорността да изисква от всички служители и при необходимост от конкретни подизпълнители на „Поларис – 8“ ООД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, ОС и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни и ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност. 


ПОЛИТИКА
по управление на качеството, безопасността и здравето при работа и околна среда