ОКОЛНА СРЕДА

В екологично отношение ние сме отговорни и целенасочени. Политиката ни по околна среда /ОС/ е насочена и към социалната екология, връзката човек – природа. Стремим се да защитаваме и подобряваме както естествената, така и обществената среда, създавайки условия, отговарящи на биологични и социални изисквания.

От месец юни 2014 г., предприятието притежава сертификат по ISO 14001:2015, което доказва принципите ни относно околната среда и нейното опазване.

Екологичните изисквания към изземването на наносни материали от коритото на река Дунав се изразяват в регламентиране на добива чрез разрешителен режим според действащата нормативна уредба.

Добивна дейност и опазване компонентите на околната среда

Въздух

В много градове индустриалните предприятия оказват негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух и допринасят за наличието на прахови частици в него, над законоустановените норми. При добиваните от нас инертни материали няма процес, който да влияе по какъвто и да било негативен начин на въздуха – в предприятието няма съоръжения, които да отделят минерален прах. Инертните материали (пясък и фракция) се добиват и транспортират влажни, което не създава предпоставки за разпространение на прах.

Нашите кораби са модернизирани и отговарят на всички европейски стандарти, което от своя страна гарантира минимални емисии в околната среда.

Води, почви и земни недра

Река Дунав има високо водно количество, като годишно наслагва десетки милиона тона плаващи и дънни наноси /пясъци, баластра, тиня/. В периоди на нискo ниво на реката, при засушаване и при по-ниска скорост на водата се създават предпоставки за натрупване на наносни отложения в отделни участъци от реката. Отлагането им води до намаляване дълбочината в някои зони, поява на плитчини и прагове и забавяне на водното течение. В следствие на това се намалява сечението и проходимостта на речните участъци, което оказва отрицателно въздействие върху корабоплаването.

Значителни количества наноси се отлагат около островите,  особено в ръкавите между тях и брега на реката.  При високи водни стоежи се създава опасност от подприщване, увеличаване ерозията и заливане на бреговете, поради абразивността на водата, носеща наноси.

Река Дунав е динамична – много бързо и постоянно променя морфологичната си структура, като непрекъснато отмива и залива образували се острови, в следствие на което дълбоките зони се местят регулярно, затова драгажните дейности в нея са от значение за поддържане на хидроложкия й режим.

Изземването на наносни отложения от коритото на река Дунав подобрява корабоплавателния път и допринася за свободната миграция на рибите. Добивът на материали води и до подобряване на проводимостта на реката, предотвратява заливането на бреговете й и увеличаване на ерозията им.

Добивната дейност, която извършваме се осъществява в долното течение на река Дунав, където скоростта на водата е най-ниска и където най-често се образуват водни стоежи. В следствие на това, жизнено важен, положителен ефект от изземването на инертни материали е и последващата аерация на водата, получаваща се в следствие на процесите загребване, изземване и размесване на наносните отложения в реката.

Защитени зони и биоразнообразие

Предварителното определяне на участък за добив гарантира, че разполагането на плавателните съдове не нарушава спокойствието и не влияе върху местообитанията на защитените видове.

Ние използваме най-безопасния и щадящ околната среда метод за изземване на наносни материали, при който техническият процес се извършва посредством многокофова дълбачка. Конструкцията й се състои от кофи, позволяващи изтичане на вода при загребване и изнасяне на наносни материали, както и възможност за изплъзване на случайно попаднали видове риби.

Намаляване на факторите /отпадъци, шум и вибрации/, оказващи вредно въздействие върху ОС

Отпадъците, които се генерират от цялостната дейност на предприятието са битови и производствени /хартия, пластмаса, метал и други образувани в следствие на ремонтната дейност на машини и съоръжения/.

Битовите отпадъци се събират в подходящи контейнери и се извозват от фирма, притежаваща съответния разрешителен документ.

Производствените отпадъци се образуват само на брега /на пристанището и в следствие на административната дейност/. Тяхното събиране се извършва разделно и е съобразено с вътрешнофирмените правила и съответните нормативни актове.

В предприятието, стриктно се следят и контролират шума и вибрациите, които са следствие най-вече от работната дейност на плавателните съдове /кораби и дълбачка/. Двигателите на плавателните съдове, с които разполага „Поларис - 8“ ООД са шумозаглушени. За намаляване на шума, в процеса на работа на дълбачката  се използват пластмасови ролки на лентови транспортьори, вместо метални. По този начин, отделяният шум в околната среда от работата на дълбачката е в пъти по-нисък от този при използването на метални ролки.