КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Зелената книга на Европейската Комисия дава следната дефиниция за Корпоративна социална отговорност (КСО):

"Концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегрират социални и екологични аспекти в своите бизнес стратегии и във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни".

Корпоративната социална отговорност означава компаниите да работят доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели по време на техните ежедневни бизнес дейности. Иновациите в областите на грижата за здравето на служителите, бизнес образованието и ученето през целия живот, както и екологичните въпроси също са част от програмата на КСО, за която се провеждат дискусии с участието на множество заинтересовани страни.

„КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговорност за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло." (ЕС) приемливо както за бизнеса, така и за развитието.“

Социалната отговорност на бизнеса е многопластова. На първо ниво спазването на принципите на корпоративната социална отговорност предполага спазването на следните задължения: навременно плащане на данъците, работните заплати, разкриване на нови работни места. На второ ниво КСО предполага осигуряването на адекватни условия за работа и живот на работниците чрез повишаване на квалификацията им, профилактично лечение, развитие на социалната сфера. Висшето, трето, ниво на отговорността е извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура.

По-конкретно Корпоративната социална отговорност може да бъде насочена в следните области:

Общество

 • облагородяване на градската среда
 • PR дейности със социален ефект
 • доброволен труд
 • опазване на културно-историческото наследство
 • качество и безопасност на продуктите

Околна среда

 • контрол върху замърсяването
 • възстановяване или опазване на околната среда
 • рециклиране
 • разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда
 • управление на въздействието на околната среда и природните ресурси
 • оптимално използване на природни и технически ресурси
 • хармонизация на системата „човек – околна среда“
 • система за екологично възпитание и познаване на екологичните рискове

Човешки капитал и условия на труд

 • развитие на здравословни и безопасни условия на труд
 • обучение и развитие на персонала
 • подпомагане развитието на кариерата
 • удовлетвореност и ангажираност на служителите
 • мотивиране и индивидуалност

Знание и образование

 • насърчаване на младите интелигентни хора