ДРАГАЖНА ДЕЙНОСТ

„Поларис – 8 ” ООД  Силистра е предприятие с дългогодишна история и традиции в областа на речното и драгажното дело.
Изземването на инертни материали от река Дунав се осъществява чрез плаващо техническо средство – многокофова дълбачка „Днепър”. Транспортирането на добития материал до пристанището за обществен транспорт с регионално значение „Силистра – Поларис 8” се осъществява чрез два моторни тласкача моторен кораб „Цар Калоян” и моторен кораб „Силистра” и девет несамоходни безекипажни съда - отговарящи на европейските директиви за корабоплаване и наредба №22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.