ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

ПОЛИТИКА
по безопасността и здравето при работа и околната среда

Стратегическа цел на Ръководството на „ПОЛАРИС-8" ООД е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране въздействието върху околната среда, в съответствие със законовите разпоредби в страната и тяхното  постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания.

Ръководството на „ПОЛАРИС-8" ООД декларира, че главна цел на предприятието е завишаване на наложените от закона и стандарта мерки за здравословни и безопасни условия на труд и постигане на висока резултатност спрямо околната среда.

Политиката на фирмата е насочена към осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск от замърсяване на околната среда и застрашаване на здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: клиенти, доставчици, съседи, държавни и общински органи, външни посетители.

„ПОЛАРИС-8" ООД поддържа екип от високо квалифициран персонал и полага грижи за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. Ние провеждаме редовни обучения на персонала и се стремим всеки служител да осъзнава важностга на своите действия по отношение на безопасността на работната среда и околната среда.

Ръководството на фирмата осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми приложими за дейността, касаещи безопасността на работната площадка и опазването на околната среда. В дружеството са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, с участие на представители от страна на работниците и специалисти, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и намаляване въздействието на аспектите на околната среда.

Стратегическа цел на Ръководството на „ПОЛАРИС-8" ООД е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране въздействието върху околната среда, в съответствие със законовите разпоредби в страната и тяхното  постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания.

Ръководството на „ПОЛАРИС-8" ООД декларира, че главна цел на предприятието е завишаване на наложените от закона и стандарта мерки за здравословни и безопасни условия на труд и постигане на висока резултатност спрямо околната среда.

Политиката на фирмата е насочена към осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск от замърсяване на околната среда и застрашаване на здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: клиенти, доставчици, съседи, държавни и общински органи, външни посетители.

„ПОЛАРИС-8" ООД поддържа екип от високо квалифициран персонал и полага грижи за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. Ние провеждаме редовни обучения на персонала и се стремим всеки служител да осъзнава важностга на своите действия по отношение на безопасността на работната среда и околната среда.

Ръководството на фирмата осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми приложими за дейността, касаещи безопасността на работната площадка и опазването на околната среда. В дружеството са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, с участие на представители от страна на работниците и специалисти, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и намаляване въздействието на аспектите на околната среда.